www.onufry.pl

Jest wiele postaci filmowych, czy te?? ksi─???kowych, kt??re zazwyczaj ka??demu jednoznacznie si─? kojarz─? i s─? przez wszystkich rozpoznawane. Z pewno??ci─? mo??emy zaliczy─? do niej, posta─? pojawiaj─?c─? si─? w ksi─???kach Henryka Sienkiewicza, kt??r─? jest Onufry Zag??oba. Ile?? razy, rozbawia?? nas do ??ez, swoimi weso??ymi powiedzonkami czy swoim zachowaniem. Zawsze kojarzony by?? on z osob─?, kt??ra nie stroni od alkoholu, ale zawsze wypijany alkohol, mia?? na niego pozytywny wp??yw. Poniewa?? jest on jednoznacznie postrzegany jako posta─? pozytywna, nazwa Onufry jest dosy─? cz─?sto wybierana na nazwy wielu firm lub przedsi─?biorstw. Szczeg??lnie takich, kt??re maj─? co?? wsp??lnego z ulubionymi napojami tej historycznej postaci czyli alkoholami. Ludzie bowiem dzi─?ki takiemu skojarzeniu, mog─? korzystnie odbiera─? firm─? na rynku a ta przez to mo??e mie─? wy??sze obroty. I niewa??ne czy taka posta─? rzeczywi??cie kiedy?? by??a, czy to stworzy??a j─? tylko wyobra??nia pisarza, poprzez stosowanie jej imienia w nazwie firmy, mo??e ??y─? do dnia dzisiejszego, w dalszym ci─?gu poprawiaj─?c humory wszystkim, kt??rzy w ten spos??b sobie o niej przypomn─?.